Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PRINCESS SIRINDHORN'S COLLEGEโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
เน้นพัฒนานักเรียน และโรงเรียน ให้ก้าวเข้าสู่ระดับสากล

ปฏิทินงาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๗ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑

๑๗ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑

๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑

๓ - ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒

๓ - ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒

๑๗ - ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชั้น ม.๑ - ม.๖

๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒

๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒

๑ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ลงลทะเบีนเรียนซ้ำ

๑ สิงหาคม - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ดำเนินการเรียนซ้ำ

๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ส่งผลการเรียนซ้ำ

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ประกาศผลการเรียนซ้ำ

๒๕ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชั้น ม.๑ - ม.๖

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ รายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร
5 พ.ค. 2560 ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง การตรวจระเบียบนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
27 เม.ย. 2560 ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (ร้านผลไม้)
27 เม.ย. 2560 ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาร้านค้าในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
26 เม.ย. 2560 ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยบ้านพักของราชการ
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ รายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร
12 มิ.ย. 2560 ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติการพนักงานสถานที่
2 มิ.ย. 2560 ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
30 มี.ค. 2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่พนักงานสถานที่
30 มี.ค. 2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ รายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร
20 มิ.ย. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
20 มิ.ย. 2560 ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 มิ.ย. 2560 (ร่าง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9 มิ.ย. 2560 (ร่าง) ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
เผยแพร่เอกสาร
วันที่ประกาศ รายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร
2 มิ.ย. 2560 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชา ค21101 คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาพกิจกรรม
การอบรม "การพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้รายวิชา IS การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้"
โรงเรียนตามโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล กลุ่มจังหวัดที่ 1, 2, และ 4
งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ค่ายธรรม โรงเรียนรัตนะ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ วันที่ 26-27 พย 2559 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
E-LEARNING


โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 6/8 หมู่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-250948 โทรสาร 0-3425-0949