Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    ประวัติของโรงเรียน

                  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย (Princess Sirindhorn's College) จัดตั้งในวโนกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2534 ด้วยสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่ง ที่ทรงสนพระทัยในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้แก่เยาวชนในชนบทห่างไกล กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดตั้งโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเป็นอนุสรณ์ทางการศึกษาได้รับพระราชทานชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย" ในชื่อภาษาอังกฤษว่า Princess Sirindhorn's College โดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะสินธุรวี ณ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 เพื่อขยายพื้นที่ของโรงเรียนราชินีบูรณะมีเนื้อที่ 59 ไร่ 57 ตารางวา

                  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2537 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายโรงเรียน และกิจกรรมธนาคารนักเรียน เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยกำหนดให้วันที่ 31 มกราคมของทุกปี เป็นวันพระบารมีปกเกล้าของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยเป็นครั้งแรกทอดพระเนตรกิจการของโรงเรียน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2538เวลา 10.45 น.

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 6/8 หมู่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-250948 โทรสาร 0-3425-0949