Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ทำเนียบผู้บริหาร
นางสาวยุพิน ดุษิยามี
(พ.ศ.๒๕๓๔ - พ.ศ.๒๕๓๖)
นางปลื้มจิตร สถาพรดำรงค์
(พ.ศ.๒๕๓๖ - พ.ศ.๒๕๓๙)
นางสาวทองประดับ ลิ้มตระกูล
(พ.ศ.๒๕๓๙ - พ.ศ.๒๕๔๒)
นางลัดดา ผลวัฒนะ
(พ.ศ.๒๕๔๒ - พ.ศ.๒๕๔๓)
นายสำเร็จ แก้วกระจ่าง
(พ.ศ.๒๕๔๓ - พ.ศ.๒๕๔๗)
นายสมบูรณ์ ตรีธนะกุล
(พ.ศ.๒๕๔๗ - พ.ศ.๒๕๕๔)
ดร.สามารถ รอดสำราญ
(พ.ศ.๒๕๕๔ - พ.ศ.๒๕๕๖)
ดร.วรรณะ บุษบา
(พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๕๗)
ดร.จตุรงค์ อินทรรุ่ง
(พ.ศ.๒๕๕๗ - ปัจจุบัน)
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 6/8 หมู่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-250948 โทรสาร 0-3425-0949