Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ รายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร
5 พ.ค. 2560 ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง การตรวจระเบียบนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
27 เม.ย. 2560 ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (ร้านผลไม้)
27 เม.ย. 2560 ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาร้านค้าในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
26 เม.ย. 2560 ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยบ้านพักของราชการ
12 เม.ย. 2560 ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
11 เม.ย. 2560 ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง ยกเลิกประกาศการจำหน่ายอาหารให้แก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
10 เม.ย. 2560 ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง การจำหน่ายอาหารให้แก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560  
28 พ.ย. 2559 คำสั่งโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง การปฏิบัติการนอกเวลาราชการว่าด้วยนักเรียนประจำเดือน ธันว่าคม ๒๕๕๙
28 พ.ย. 2559 คำสั่งโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 6/8 หมู่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-250948 โทรสาร 0-3425-0949