Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player"วิสัยทัศน์"
Vision
องค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รักษ์ความเป็นไทย ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล
ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย
ดำรงตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล


"พันธกิจ"
Mission


"เป้าประสงค์"
Goal
๑. ผู้เรียนมีความรู้และมีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพเป็นสุภาพบุรุษ และกุลสตรี

๒. ผู้เรียนมีจิตสำนึกของความเป็นไทย ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๓. ครูมีคุณภาพทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู มีศักยภาพในการวิจัยผลิตสื่อนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับหลักสูตรการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล

๔. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล

๕. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในทุกภูมิภาค

๖. โรงเรียนเปิดโอกาส ให้ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 6/8 หมู่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-250948 โทรสาร 0-3425-0949